Registerbeskrivning

 1. Personuppgiftsansvarig

  Personuppgiftsansvarig: Datadrivers Oy
  Adress: Hallituskatu 2 A 7 95400 TORNEÅ
  E-post: info@kuljettajaopetus.fi
  Webbplats: https://kuljettajaopetus.fi

 2. Registrets namn

  Datadrivers Oy:s Webauto kund-, användar-, kurs- och utbildningsregister.

 3. Registrets datainnehåll och personuppgiftsgrupper

  I registret behandlas kursdeltagarnas personuppgifter och utbildningsinformation. Persongrupperna vars uppgifter får behandlas är kontaktpersoner till de arbetsgivarsammanslutningar som är eller har varit kunder hos den personuppgiftsansvarige, personer som har kontaktat den personuppgiftsansvarige, användare av Webauto-tjänsten och personer som har deltagit i utbildningar. I regel samlas uppgifterna in från den registrerade i samband med anmälning till och deltagande i utbildningar eller inloggning på Webauto.

  I registret kan man behandla uppgifter som inkluderas i bland annat följande uppgiftskategorier och som är nödvändiga för registrets användningsändamål:

  a) Grundläggande uppgifter om den arbetsgivarsammanslutning som är eller har varit den personuppgiftsansvariges kund, till exempel namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer) samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter.

  b) Uppgifter som anknyter till kundrelationen mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade, såsom utbildningsinformation, uppgifter om evenemang, annan kontakt mellan parterna och uppgifter som anknyter till tjänsten.

  c) Uppgifter om den registrerade som anknyter till användningen av den personuppgiftsansvariges Webauto-tjänst eller dess tilläggstjänst, såsom för- och efternamn, adressuppgifter, kontaktuppgifter, födelsedatum, ställning, arbetsgivare, kön, modersmål, användarnamn och lösenord, de uppgifter som insamlas från användning av applikationen och dess olika funktioner, såsom lokaliseringsuppgifter, och de uppgifter som användaren har angivit i applikationen.

  d) Uppgifter om den registrerades inköp och ärendehantering på den personuppgiftsansvariges webbplats, information om beteende på webbplatsen och annan motsvarande grupperingsinformation, deltagande i evenemang, uppgifter som matats in i anknytning till evenemang, kontakt med kundtjänsten och kontakt med andra av den personuppgiftsansvariges arbetstagare och tjänster.

  e) För- och efternamnet på registrerade som anmält sig till den personuppgiftsansvariges evenemang och eventuella kontaktuppgifter och uppgifter som anmälts för evenemanget. Anmälningsuppgifter som den registrerade själv har matat in kan inkludera bland annat e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedatum, allergiuppgifter, passnummer eller personbeteckning.

  f) Andra uppgifter som gäller den registrerade, såsom direktmarknadsföringstillstånd och förbud.

 4. Ändamål för behandling och rättslig grund

  Uppgifterna behandlas för följande ändamål:

  • Genomförande av utbildningar: De ovan nämnda uppgifterna behandlas för att fylla i avtal om utbildning, inkl. för tillförlitlig identifiering av personen, kommunikation med den registrerade och fakturering av tjänsterna. Utan de obligatoriska uppgifterna markerade med en asterisk kan utbildningar eller Webauto-tjänsten inte erbjudas i enlighet med avtalet. Den registrerade kan anmäla sina allergiuppgifter om hen så önskar så att man vid servering på evenemang kan beakta specialdieter. Om hen vill kan den registrerade även ge sitt samtycke till andra användningsändamål. Sådant samtycke kan återkallas när som helst.
  • Marknadsföring: Uppgifterna används för marknadsföring av den personuppgiftsansvariges produkter och tjänster. Då grundar sig behandlingen på den registrerades samtycke eller den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Den registrerade kan motsätta sig marknadsföring eller återkalla sitt samtycke till den när som helst.
  • Lagstadgade skyldigheter: Körkortslagen förutsätter att man för bok över elever och den undervisning eleverna fått och att man gör anmälningar till den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan. Även lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare förutsätter att man förvarar de handlingar som gäller ordnandet av fortbildning och dem som genomgått fortbildning. Då grundar sig behandlingen av personuppgifter på iakttagandet av en lagstadgad skyldighet.
 5. Uppgifternas lagringstid

  Den registrerades uppgifter lagras under den tid som är nödvändig för genomförandet av de ovan nämnda ändamålen i enlighet med gällande lagstiftning. Den registrerade kan också själv påverka uppgifternas lagringstid med de påverkningsmöjligheter som beskrivs i punkt 6 nedan.

  För att följa lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare förvaras de handlingar som gäller ordnandet av fortbildning och dem som genomgått fortbildning så länge som intyget över genomgången fortbildning kan användas för att ansöka om ett yrkeskompetensbevis eller en anteckning om yrkeskompetens i körkortet. För att följa bokföringslagen förvaras den korrespondens som gäller verifikationer och affärshändelser i sex år från slutet av det kalenderår under vilket räkenskapsperioden slutar.

 6. Den registrerades rättigheter
  • Kontrollering, korrigering och avlägsnande av uppgifter: RDen registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som lagrats om hen. På begäran av den registrerade korrigeras, kompletteras eller avlägsnas oriktiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter. Man raderar dock inte de uppgifter som är nödvändiga för iakttagande av lagstadgade skyldigheter eller upprättning, anförande eller försvarande av rättsliga krav eller uppfyllande av avtalet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige.
  • Överföring av uppgifter: Om den registrerade så önskar kan hen få de personuppgifter som behandlas automatiskt utifrån samtycke eller avtal överförda genom att kontakta adressen som anges i punkt 1 ovan.
  • Invändnings- och begränsningsrätt: Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig direkt marknadsföring. Den registrerade kan också motsätta sig annan behandling, som grundar sig på berättigat intresse, på basis av sin personliga situation. Till exempel i sådan situation begränsas behandlingen under den tid då grunderna för motsättning av behandlingen bedöms. Behandlingen kan också begränsas om den registrerade nekar riktigheten av sina personuppgifter i vilket fall behandlingen begränsas för den tid det tar att säkerställa att uppgifterna är korrekta.
  • Återkallelse av samtycke: Den registrerade kan återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta adressen som nämndes i punkt 1 ovan.
  • Överklaganderätt: Den registrerade har rätt att anföra besvär hos en myndighet om hen anser att hens personuppgifter inte har behandlats enligt gällande dataskyddslagstiftning.
 7. Överlämnande och överföring av uppgifter

  Datadrivers Oy realiserar Webauto-tjänsten och behandlar personuppgifterna i enlighet med tjänstens dataskyddsbeskrivning.

  Personuppgifter överlämnas i princip endast då en behörig myndighet detta kräver och för att följa lagstadgade skyldigheter. Till exempel kan information om fortbildning överlämnas för behandling av ett ansökningsärende till den som beviljar yrkeskompetensbevis eller körkortstillstånd.

  Uppgifterna överförs i regel inte till länder utanför EU eller EES.

 8. Principer för skydd av registret

  Uppgifter lagras tekniskt skyddade. Den fysiska åtkomsten till uppgifterna har hindrats genom passerkontroll och andra säkerhetsåtgärder. Åtkomsten till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter och flerfasig identifiering. Den otillåtna åtkomsten hindras också bl.a. med hjälp av brandväggar och tekniskt skyddande.

  Uppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återställas om det behövs. Nivån på informationssäkerheten revideras med jämna mellanrum med hjälp av antingen externa eller interna revisioner.

  Endast den personuppgiftsansvarige och separat utsedda personer har åtkomst till uppgifterna. Endast utsedda personer har rätt att behandla uppgifterna i registret. Utsedda personer kan vara till exempel utbildare, sekreterare, arbetsgivarens representanter, behandlarens arbetstagare eller bokföringsbyråns bokförare. Användarna omfattas dessutom av tystnadsplikt.

Kuljettajaopetus

Kuljettajaopetus.fi sivustolta löydät kootusti maan kattavimman kuljettajaopetuksen koulutustarjonnan, olet sitten hankkimassa ajokorttia, kiinnostunut kuljetusalasta tai etsimässä jatkokoulutuskursseja.

DATADRIVERS OY

Hallituskatu 2 A 7
95400 TORNIO
Y-tunnus: 2866403-6