RegisterförklarinRegister

 1. Registerhållare: Bilskola Fagerholm
 2. Kontaktperson: Peter Wendell
 3. Adress: Lönnrotsgatan 17 00120 HELSINGFORS
 4. Telefon: 09-3443330
 5. Email: info@bilskola.fi
 6. Hemsida: http://www.bilskola.fi
 7. Registrets namn
 8. Ab Bilskola Fagerholm Autokoulu Oy:s Webauto kund-, användar-, kurs- ja utbildningsregister.
 9. 3.     3.Datainnehåll i registret och personuppgifter
 10. I registret behandlas den utbildades person- och utbildningsinformation. Persongrupper, vars uppgifter kan behandlas, är kund eller kontaktperson till registerhållaren, personer som ansvarar för den registeransvarige, användare av Webauto-tjänsten och deltagare i utbildningen. I princip samlas uppgifterna från den registrerade då man anmäler sig till utbildningen och deltar i utbildningen eller vid anmälan hos Webauto.
 11. Registeret kan bland annat omfatta följande informationskategorier som är relevanta för användningen av registret:
 12. (a) Grundläggande information om registrarens kund eller arbetsgivarorganisation, t.ex. namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer) och kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter.
 13. b) Uppgifter om kundförhållandet mellan den registeransvarige och den registrerade, såsom utbildningsdata, information om händelserna och andra kontakter mellan parterna och information om tjänster.
 14. c) Registreringsuppgifterna till Webauto eller tilläggstjänst, såsom för- och efternamn, adress, kontaktuppgifter, födelsedatum, position, arbetsgivare, kön, modersmål, användarnamn och lösenord, och de data som tas emot för att använda de olika funktionerna som finns däri, till exempel platsinformation och information som användaren har givit i ansökan.
 15. d) Registrerad inköpstransaktion och transaktionsinformation på olika webbplatser i registret, information om beteende på webbplatser och annan relevant gruppinformation, deltagande i evenemang, information som angetts vid evenemang, kontakt till kundservice och kontakt till andra registerhållares arbetstagare och -tjänster.
 16. e) Vid registrering till evenemang som hålls av registerhållaren registreras för- och efternamn samt eventuella kontaktuppgifter och och vid evenemanget erhållen information.- Registreringsinformation av den registrerade personen kan exempelvis innefatta följande information: E-post, telefonnummer, adress, födelsedatum, allergiinformation, passnummer eller personnummer.
 17. f) Övrig information om registrering, t.ex. tillstånd och förbud mot direktmarknadsföring.
 18.       5. Syfte och rättslig grund för bearbetning
 19. Informationen behandlas för följande ändamål:
 20. o Utbildningens genomförande: Ovanstående information behandlas för att slutföra undervisningsavtalet, inkluderande betrodda identifieringen av en person, kommunikation med den registrerade och fakturering av tjänster. Utan obligatorisk information kan inte utbildning eller Webauto-tjänsten tillhandahållas i överensstämmelse med avtalet. Allergiinformation kan registreras om du vill skaffa specialdieter för evenemangsleverans. Den registrerade användaren kan, om han så önskar, också samtycka till andra användningsområden. Sådan samtycke kan återkallas när som helst.
 21. o Marknadsföring: Information används för att marknadsföra en registerhållares produkter och tjänster. I detta fall är behandlingen baserad på den registrerades samtycke eller den registeransvariges legitima intresse. En registrerad person kan när som helst göra invändningar mot marknadsföring eller återkalla sitt samtycke.
 22. o Lagstadgade skyldigheter: Körkortslagen kräver att eleverna och undervisningen registreras samt att göra anmälningar tiil myndigheter som övervakar bilskolorna. Även i lagen om yrkeskompetens för last- och bussförare krävs också att dokumenten om ordnande av fortutbildning och utförd fortutbildning sparas. I det här fallet är behandlingen baserad på lagstadgad skyldighet.
 23. 6.    Lagringstid
 24.  
 25. Den registrerades uppgifter kommer att behållas så länge som det är nödvändigt för de ovan angivna ändamålen i enlighet med gällande lagstiftning. Den registrerade kan också påverka datalagringstiden genom de möjligheter som beskrivs i punkt 6.
 26. För följande av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, behålls uppgifterna så länge som utbildningsbeviset kan användas, för att ansöka om yrkeskompetens. För att följa redovisningslagen bibehålls kvitton och korrespondens om transaktioner i sex år från utgången av kalenderåret under vilket budgetåret slutar.
 27.  
 28. 7.    Den registrerades rättigheter
 29. o Kontrollera, korrigera och ta bort data: Du har rätt att inspektera personuppgifter som finns lagrade på dig. På förfrågan kommer felaktiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter att rättas, kompletteras eller raderas. Informationen avlägsnas emellertid inte i om den är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller för att framställa, presentera eller försvara en rättslig fordran eller vara nödvändig för att följa ett avtal mellan en registrerad och en registeransvarig.
 30. o Överföring av information: Den registrerade kan, om han så önskar, få de personuppgifter som han har överfört, som behandlas automatiskt med samtycke eller överenskommelse, genom att kontakta den adress som nämns i punkt 1.
 31. o Opposition och begränsning: Den registrerade kan när som helst göra beslut mot direktmarknadsföring. Den registrerade kan också motsätta sig annan behandling baserat på ett berättigat intresse, baserat på sin personliga situation. I en sådan situation är bearbetningen till exempel begränsad under det att utvärderingen av grunderna för att invända mot bearbetningen utvärderas. Behandlingen kan också begränsas till t.ex. när den registrerade bestrider noggrannheten i personuppgifterna, begränsar behandlingen till tiden under vilken datans noggrannhet kontrolleras.
 32. o Återkallande av samtycke: Den registrerade kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke genom att kontakta den adress som nämns i punkt 1.
 33. o Rätt till överklagande: Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till myndigheten om han eller hon anser att hans eller hennes information har behandlats i strid med gällande sekretesspolicy.
 34. 8.    Överföringar och överföringar av information
 35. Datadrivers Oy utför en Webauto-tjänst och behandlar personuppgifter enligt personskyddslagen.
 36. I allmänhet kommer personuppgifter inte att avslöjas förutom de som krävs av de behöriga myndigheterna och i enlighet med lagstadgade skyldigheter. Till exempel överlämnas fortutbildningsdata för att behandla ansökningen till utfärdaren av yrkeskompetenskortet och körtillståndet.
 37. Informationen flyttas inte utanför EU eller EES området.
 38.  
 39. 9.    Principer för registerskydd
 40. Informationen hålls tekniskt skyddad. Fysisk åtkomst till data blockeras av åtkomstkontroll samt andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till data kräver adekvata rättigheter, samt identifiering i flera steg. Obehörig åtkomst förhindras också av exempelvis brandväggar och tekniskt skydd.
 41. Uppgifterna säkerhetskopieras och returneras vid behov. Nivån på säkerheten auditeras med återkommande intervaller antingen genom extern eller internaudition.
 42. Tillgång till information är begränsad till den registeransvarige och de personer som är specifikt utsedda. Endast utsedda personer har rätt att behandla informationen i registret. Namngivna personer kan till exempel vara lärare, sekreterare, arbetsgivarrepresentant, anställd hos arbetsgivaren eller revisor. Dessutom är användarna bundna av sekretessplikt.