Pohjolan Liikennekoulu


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
MUUT 18.01.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
Henkilöauto 18.01.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
Henkilöauto 25.01.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
MUUT 01.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
Henkilöauto 01.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
Henkilöauto 08.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
MUUT 15.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
Henkilöauto 15.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
Henkilöauto 22.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
MUUT 01.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
Henkilöauto 01.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja

Bilskola övriga kurser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
C1, JATKUVA KOULUTUS 18.01.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1E, JATKUVA KOULUTUS 18.01.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C, JATKUVA KOULUTUS 18.01.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
CE, JATKUVA KOULUTUS 18.01.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
D, JATKUVA KOULUTUS 25.01.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1, JATKUVA KOULUTUS 01.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1E, JATKUVA KOULUTUS 01.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C, JATKUVA KOULUTUS 01.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
CE, JATKUVA KOULUTUS 01.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
D1, JATKUVA KOULUTUS 01.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
D1E, JATKUVA KOULUTUS 01.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
DE, JATKUVA KOULUTUS 01.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1, JATKUVA KOULUTUS 15.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1E, JATKUVA KOULUTUS 15.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C, JATKUVA KOULUTUS 15.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
CE, JATKUVA KOULUTUS 15.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
D, JATKUVA KOULUTUS 15.02.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1, JATKUVA KOULUTUS 01.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1E, JATKUVA KOULUTUS 01.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C, JATKUVA KOULUTUS 01.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
CE, JATKUVA KOULUTUS 01.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
D1, JATKUVA KOULUTUS 01.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
D1E, JATKUVA KOULUTUS 01.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
DE, JATKUVA KOULUTUS 01.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
D, JATKUVA KOULUTUS 08.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1, JATKUVA KOULUTUS 15.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1E, JATKUVA KOULUTUS 15.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C, JATKUVA KOULUTUS 15.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
CE, JATKUVA KOULUTUS 15.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1, JATKUVA KOULUTUS 29.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C1E, JATKUVA KOULUTUS 29.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
C, JATKUVA KOULUTUS 29.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
CE, JATKUVA KOULUTUS 29.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
D, JATKUVA KOULUTUS 29.03.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja
DE, JATKUVA KOULUTUS 05.04.2021 Pohjolan Liikennekoulu ROI ROVANIEMI Ja