DATADRIVERS OY:n PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Datadrivers Oy:n (y-tunnus: 2866403-6, ”Datadrivers”) tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraaviin: Webauto, Netreeni, opetusluvalla.fi ja lomakelahetys.fi (yhdessä ja erikseen ”Palvelu”), käyttöön. Palvelun käyttäjästä käytetään nimitystä ”Käyttäjä”.

Tekemällä tilauksen tai ottamalla muutoin Palvelun käyttöön Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja Palvelun yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin (Datadrivers Oy tietosuojaseloste) sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Näitä Käyttöehtoja täydentäviä ja tarkentavia ehtoja voi sisältyä tarjoukseen tai tilaukseen taikka tietyn Palvelun erityisehtoihin. Mikäli Käyttäjä ottaa Palvelun käyttöön Datadriversin sopijakumppanin, kuten koulutuspalveluiden tarjoajan, kautta, Käyttäjä ymmärtää, että näiden ehtojen lisäksi Palvelun käyttöön sovelletaan ko. sopijakumppanin sopimus- ja yksityisyydensuojaa koskevia ehtoja (Datadrivers Oy tietosuojaseloste).

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy edellä mainittuja ehtoja, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

2. Palvelun sisältö ja käyttö

Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin saatavilla”. Datadrivers pyrkii pitämään Palvelun sisällön ajantasaisena ja virheettömänä. Palvelu voi sisältää mainontaa, mutta Datadrivers pyrkii sijoittamaan mainokset niin, ettei Palvelun käyttö häiriinny.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä on hankkinut Palvelun käyttämiseksi tarvittavat laitteet, ohjelmistot sekä verkko- ja muut tietoliikenneyhteydet. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan tällaisten laitteiden, ohjelmistojen ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta.

Verkkokoulutuksiin osallistuminen saattaa edellyttää sitä, että Käyttäjä asentaa mobiililaitteelleen Datadriversin kulloinkin ohjeistaman pikaviestintäsovelluksen, kuten Whatsapp- tai Signal-sovelluksen.

Palvelun käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, tai tilauksessa yksilöidyin tavoin organisaatiokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai paljastaa ulkopuolisille. Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Mikäli Käyttäjä epäilee, että käyttäjätunnukset ovat joutuneet ulkopuolisen tietoon tai mikäli sillä on syytä epäillä muita sen käyttäjätunnuksilla tapahtuvia Palvelun väärinkäytöksiä, Käyttäjä vapautuu edellä mainitusta vastuustaan ilmoitettuaan sanotusta Datadriversille kirjallisesti.

Datadrivers pidättää oikeuden muokata tai muuttaa Palvelua sekä perustelluista syistä sulkea tai keskeyttää Palvelu osittain tai kokonaan.

3. Käyttöoikeus

Käyttäjä saa Palveluun henkilökohtaisen taikka tilauksessa yksilöidyn käyttäjämäärään perustuvan tai organisaatiokohtaisen käyttöoikeuden näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjälle myönnettävä käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää Palvelua Käyttäjän omassa sisäisessä toiminnassa.

Muilta osin kuin mitä nimenomaisesti on mainittu näissä Käyttöehdoissa, Käyttäjä ei saa muokata tai kopioida Palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta hyödyntää Palvelua kaupallisesti taikka jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa Palvelua tai sen sisältöä yleisön saataville, ellei siitä ole erikseen sovittu Datadriversin kanssa. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Datadrivers voi peruuttaa Käyttäjälle myönnetyn Palvelun käyttöoikeuden ilman korvausvelvollisuutta, jos 1) Käyttäjä aiheuttaa haittaa tai vahinkoa Palvelulle tai Datadriversille; 2) Käyttäjä laiminlyö maksuvelvoitteensa tai muuten toimii näiden Käyttöehtojen vastaisesti; tai 3) muutoin on olemassa Käyttäjään liittyvä perusteltu syy käyttöoikeuden peruuttamiseen.

4. Palvelun hinta

Palvelun hinta perustuu käyttöoikeuden laajuuteen ja määräytyy Datadriversin kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Palvelun käytöstä perittävät maksut laskutetaan sovituin laskutuskausittain etukäteen. Datadriversilla on oikeus veloittaa sovitun käyttöoikeuden ylittävästä Palvelun käytöstä Käyttäjää takautuvasti kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti. Mikäli Käyttäjä ottaa Palvelun käyttöön Datadriversin sopijakumppanin kautta esimerkiksi osana sopijakumppanin tarjoamaa koulutuspalvelua, Datadriversin sopijakumppani veloittaa Käyttäjää Palvelun käytöstä osapuolten sopimuksen mukaisesti.

Yleinen maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Datadriversilla on oikeus periä viivästyneelle suoritukselle viivästyskorkoa kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti.

5. Palvelun käytettävyys

Datadrivers pyrkii siihen, että Palvelu on Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti. Käyttäjä kuitenkin hyväksyy, että Palvelu voi olla pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä Datadriversilla ole korvaus- tai muuta hyvitysvelvollisuutta Käyttäjälle tällaisten toimintakatkosten vuoksi. Datadrivers pyrkii ilmoittamaan mahdollisista suunnitelluista toimintakatkoksista Käyttäjälle etukäteen.

6. Henkilötietojen käsittely

Datadrivers tallettaa Palvelun tilauksen tai käyttöönoton yhteydessä Käyttäjän tai sen valtuuttaman kolmannen osapuolen antamat ja Datadriversin edellyttämät henkilötiedot sekä käsittelee niitä Palvelun yksityisyydensuojaa koskevien ehtojen ( Datadrivers Oy tietosuojaseloste) mukaisesti.

7. Oikeudet palveluun

Palvelu sekä sen sisältämät tietokannat ja muu aineisto on suojattu tekijänoikeuslainsäädännön nojalla. Kaikki omistusoikeudet sekä tekijän- ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja sen sisältämiin tietokantoihin ja muuhun aineistoon kuuluvat Datadriversille tai sen yhteistyökumppaneille. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ainoastaan näiden Käyttöehtojen mukaisesti, eikä Käyttäjälle myönnetä mitään muita oikeuksia Palveluun kuin näiden Käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus, ellei siitä ole osapuolten välillä erikseen kirjallisesti sovittu.

Palveluun mahdollisesti sisältyviin kolmannen osapuolen ohjelmistoihin tai muuhun materiaaliin sovelletaan yksinomaan tällaisen kolmannen osapuolen lisenssi- tai muita käyttöehtoja. Datadrivers ei vastaa kolmannen osapuolen Palveluun toimittaman tai tuottaman materiaalin immateriaali- tai muista oikeuksista, eikä niihin mahdollisesti liittyvistä vaatimuksista.

8. Vastuunrajoitukset

Palvelu sisältöineen tarjotaan Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin saatavilla”. Datadrivers ei takaa, että Palvelu toimii tai on käytettävissä keskeytyksettä, häiriöttömästi tai virheettömästi, tai että Palvelua voidaan käyttää tiettyyn tarkoitukseen.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan, eikä Datadrivers vastaa Palvelun tai sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista, eikä mistään kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Palvelun tai sen sisältämien tietojen käyttämisestä. Datadrivers ei myöskään vastaa yhteensopivuusongelmista johtuvasta Palvelun käytön estymisestä.

Palvelu voi sisältää linkkejä muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin. Datadrivers ei vastaa tällaisten kolmansien palveluntarjoajien verkkosivujen tai palveluiden sisällöstä, niiden sisältämistä palveluista tai niillä olevasta markkinoinnista tai muusta aineistosta.

Datadriversin mahdollinen vastuu Käyttäjää kohtaan on kaikissa tapauksissa rajoitettu jo maksettujen käyttömaksujen palauttamiseen vielä käyttämättä olevilta osin. Datadrivers ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat Palvelusta, Palvelun käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä ehdoista.

9. Käyttöoikeuden voimassaolo

Edellyttäen, että Käyttäjä noudattaa näitä Käyttöehtoja, Käyttäjälle Palvelun käyttämiseksi myönnetty käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa käyttöoikeuden päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään yhtä kuukautta ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä.

Kummallakin osapuolella on oikeus päättää käyttöoikeus välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti näiden Käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan, eikä korjaa menettelyään viipymättä saatuaan rikkomuksesta toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen. Datadriversilla on lisäksi oikeus päättää käyttöoikeus välittömästi kohdassa 3 manituissa tilanteissa.

Käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä Käyttäjän on lopetettava Palvelun käyttäminen.

10. Käyttöehtojen muutokset

Datadriversilla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa ilmoittamalla siitä Käyttäjälle joko Palvelussa tai kirjallisesti, kuten sähköpostitse, ilmoittamalla siitä Käyttäjälle yhtä kuukautta etukäteen. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita ehtoja, Käyttäjä voi irtisanoa käyttöoikeutensa päättymään muutoksen voimaantulohetkeen tai, mikäli muutos on jo tullut voimaan, välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Datadriversille. Jos muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisten päätöksestä, tai Datadriversin aloitteesta ja muutos ei olennaisesti lisää Käyttäjän velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan, tulee muutos voimaan, kun se on julkaistu Palvelussa.

11. Kuluttajia koskevat erityisehdot

Palveluilla ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos Palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu Käyttäjän annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

Kuluttajalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttaja voi nostaa Datadriversin kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei kuluttaja-asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Datadriversin kotipaikan käräjäoikeudessa.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Kaikki näihin Käyttöehtoihin perustuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti neuvotteluin, ratkaistaan ensiasteena Kemi-Tornion käräjäoikeudessa.